ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਵਿਕਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।